Yvon Producent biżuterii modowej
 
facebook twitter youtube instagram
Fundusz ue

SILENCIUM realizuje projekt pn: „Stworzenie kolekcji Haute Couture w oparciu o B+R, mającej na celu zmianę pozycjonowania produktów YVON z klasycznych, codziennych na ekskluzywne, wyjątkowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2016r. do 31.08.2016r.

 

Celem strategicznym projektu jest stworzenie pełnej koncepcji wzorniczej produktów kolekcji HAUTE COUTURE obejmującej opracowanie cech każdego wzoru kolekcji: technicznych, użytkowych i estetycznych, wraz z wykonaniem prototypów, w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa wnioskodawcy w Polsce i zagranicą, która zakończy się dla Wnioskodawcy sukcesem rynkowym.

Cele szczegółowe:

1.Wykonanie projektów wzorniczych-szkiców kolekcji do B+R.

2.Wykonanie prototypów wzorniczych (serii próbnej) kolekcji do B+R.

3.Opracowanie dokumentacji wykonawczych kolekcji – raport z B+R.

4.Badanie rynku sprawdzające zainteresowanie kolekcją

5.Opracowanie strategii działań rynkowych

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 98 750,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 88 875,00 PLN

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania, zmierzające do osiągnięcia konkretnych efektów:

ZADANIE 1. Opracowanie projektów wzorniczych produktów kolekcji HAUTE COUTURE

W ramach zadania zostanie opracowanych 50 projektów nowych wzorów. Wzory mają nawiązywać do najnowszych trendów w modzie, co będzie jedynie inspiracją materiałowo-kolorystyczną, natomiast same wzory będą unikalne i niepowtarzalne. Niniejsze zadanie ma na celu stworzenie szkiców produktów z wymiarami wraz z opisem komponentów i dokładnym opisem produktu oraz propozycją kolorystyczną dla każdego wzoru. Wykonanie tego zadania polegać będzie na ukierunkowanym doradztwie dla Wnioskodawcy, na podstawie którego zostanie wybranych 50 koncepcji wzorniczych produktów, które zostaną wykonane w postaci wzorców i poddane B+R.

ZADANIE 2. Wykonanie serii próbnej kolekcji HAUTE COUTURE.

W ramach zadania zostanie wykonanych 50 prototypów wzorniczych (serii próbnej) dla wszystkich wzorów kolekcji. Prototypy posiadać będą wymiary rzeczywiste i w pełni będą odwzorowywać docelowe obiekty kolekcji HAUTE COUTURE. Wykonanie serii próbnej umożliwi przeprowadzenie badań konstrukcyjnych poszczególnych obiektów kolekcji. Prototypy wzornicze są w istocie prototypami badawczymi.

ZADANIE 3. Wykonanie „design board”  - raport z B+R.

W niniejszym zadaniu zostanie wykonany „design board” (coś w rodzaju karty technologicznej). Wszystkie elementy produktu zostaną umieszczone na grubej tekturze i opisane, tak aby wykonawca miał dokładną informacje jak wytworzyć dany produkt. Po wykonaniu serii próbnej konstruktor będzie miał gotową koncepcję techniczną produkcji, którą umieści na „design board”. „Design board” będzie w istocie rzeczy raportem z B+R, w którym zostaną przedstawione wszystkie uwarunkowania produktu w celu wprowadzenia go w proces produkcyjny.

ZADANIE 4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej kolekcji HAUTE COUTURE

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna, w postaci minimum 5 zdjęć dla każdego produktu. Zdjęcia odnosić się będą do kluczowych zagadnień konstrukcyjnych, dla każdego wyodrębnionego zagadnienia powstanie minimum jedno zdjęcie. Opis zagadnień konstrukcyjnych zobrazowanych zdjęciem zostanie przedstawiony w zadaniu 3.

ZADANIE 5. Wykonanie badań rynkowych.

Realizacja tego zdania składać się będzie z dwóch części:

1) wykonanie badań o charakterze pierwotnym,

2) opracowanie raportu badawczego. Sporządzony raport zawierać będzie następujące części: 1. Identyfikacja rynku. 2. Segmentacja rynku. 3. Cele badania. 4. Metody badawcze. 5. Dobór próby i kwestionariusze badawcze. 6. Przebieg badania bezpośredniego. 7. Wnioskowanie: analizy i diagnozy.

ZADANIE 6. Opracowanie strategii rynkowej.

Realizacja tego zadania polegać będzie na przygotowaniu strategii działań rynkowych zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym wraz z operacjonalizacją kluczowych aktywności marketingowych. Strategia zawierać będzie następujące części: 1.Analiza rynku i koncepcji marketingu;  2. Analiza finansowa.