O marce Yvon

Zobacz prezentację naszej firmy:

(kliknij w obrazek aby pobrać PDF - 8MB)

Już od 2005 roku marka YVON pomaga eleganckim kobietom uzupełnić własne modowe stylizacje o ciekawe dodatki i wyszukaną biżuterię. YVON to prawdziwa galeria stylu, gdzie łączą się ze sobą wyrafinowana forma, kunsztowne wykonanie i szlachetne materiały. Nasze autorskie kolekcje i linie projektowe tworzymy z myślą o kobietach, które pragną być trendy, ale jednocześnie chcą zachować własny indywidualny styl. To jest właśnie tajemnica prawdziwej elegancji wg YVON.

Inspiruje nas ruch i dynamika form. Od geometrycznego minimalizmu, przez inspiracje naturą, aż do barokowego nadmiaru, po którym przyjemnie jest powrócić znowu do ascetycznej elegancji. Z tak różnych tonów komponujemy harmonijne stylizacje. Z gry przeciwieństw powstają nieszablonowe połączenia, a ich ostateczny kształt pozostaje w rękach naszych klientek. Biżuteria YVON to znakomita baza dla stylu nowoczesnej indywidualistki – czy bardziej stonowanej , czy może nieco ekscentrycznej, to kwestia wyboru. Wybór biżuterii YVON to śmiałe powiedzenie innym – jestem twórcą, sama komponuję swój styl. A styl ma znaczenie i zawsze jest źródłem prawdziwej pewności siebie. Błysk tajemnicy zamknięty w naszych kryształach, kamieniach i formach, pozwala podkreślić kobiecy urok podczas eleganckich wyjść i formalnych sytuacji. Dzięki biżuterii YVON również te bardziej swobodne stylizacje trudno nazwać codziennymi, bo pozwalają zerwać z rutyną. Ta biżuteria poprawia humor, budzi kreatywność i przynosi uśmiech kobietom.

A wszystko to jest oparte na trzech prostych zasadach, na których opieramy filozofię marki YVON:

1. Design i trendy – bez tego nie ma prawdziwej mody. Twórcze wyrażanie własnej osobowości towarzyszy naszym designerom, ale także naszym klientkom. Nie każda z nas ma możliwość projektowania, ale każda z nas chciałby tworzyć. Krótkie serie i limitowane kolekcje, to gwarancja unikalności. Bądź trendy, zachowując indywidualny styl. Geometryczne i organiczne formy w dynamicznym tańcu przeciwieństw, a do tego perfekcyjne wykonanie i nieskazitelna jakość materiałów.

2. Różnorodność – wiele modeli na wiele okazji. Jesteśmy z Tobą przez cały czas, mamy propozycję na każdą część dnia i na każdy dzień tygodnia. Stwórz paletę dodatków dopasowaną do twoich nastrojów i emocji, aby wyrazić w pełni siebie. Wybieraj z bogatej kolekcji najnowszych modeli biżuterii, dobieraj i twórz własny styl w oparciu o tysiące elementów. Kontrast czy harmonia – wszystko zależy tylko od Ciebie. W każdym miesiącu tworzymy kilkadziesiąt nowych wzorów.

3. Zdrowie – wraz z naszymi klientkami poszukujemy czegoś więcej niż tylko elegancji. Szukamy harmonii ukrytej nie tylko w stylu, ale w całym życiu. Dlatego tak ważna jest dla nas natura, zdrowe piękne ciało i zbalansowany rozwój. Dbamy o to dobierając nasze kolekcje i materiały pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne i zdrowie. Biżuteria YVON® powstaje z naturalnej skóry, ceramiki, muszli mięczaków niechronionych, macicy perłowej oraz kolorowego kryształowego szkła. Wykorzystujemy prozdrowotne właściwości miedzi, stosujemy wyłącznie antyalergiczne metale. Dobieramy partnerów biznesowych, którzy stosują te same standardy społecznej odpowiedzialności.

Since as early as 2005 the brand YVON has been helping elegant women accessorize their outfits with interesting details and sophisticated jewellery. YVON is a true gallery of style, combining refined form, skillful workmanship and precious materials. We create our own collections and design lines for women who want to be trendy but want to keep their own individual style. This is the secret of true elegance according to YVON.

We are inspired by the movement and dynamics of forms. From geometric minimalism, through inspiration with nature, to the baroque excess, after which it is pleasant to return to ascetic elegance again. From such different tones we compose harmonious stylizations. The game of opposites creates unconventional connections, and their final shape remains in the hands of our customers. YVON jewellery is an excellent base for the style of a modern individualist - more subdued or perhaps somewhat eccentric, it's a matter of choice. Choosing YVON jewelry is a bold statement to others - I am the creator, I create my own style. And style is important and always a source of true self-confidence. A flash of mystery enclosed in our crystals, stones and forms allows us to emphasize the feminine charm during elegant receptions as well as in formal situations. Thanks to YVON jewelery, also these more casual stylizations are not ordinary, because they allow you to break with the routine. This jewellery improves your mood, awakens creativity and brings a smile to women.

All of this is based on three simple principles on which we base the philosophy of the brand YVON:

1. Design and trends - without them there is no real fashion. Creative expression of their own personality accompanies our designers, but also our customers. Not all of us have the opportunity to design, but each of us would like to create. Short series and limited collections are a guarantee of uniqueness. Be trendy, keeping your individual style. Geometric and organic forms in the dynamic dance of opposites, what is more, perfectly made from materials of impeccable quality.

2. Diversity - many models for many occasions. We are with you all the time, we have an offer for every time of the day and for each day of the week. Create a palette of accessories to match your moods and emotions to express yourself fully. Choose from a rich collection of the latest jewellery models, choose and create your own style based on thousands of elements. Contrast or harmony - everything depends no one else but you. We create dozens of new designs every 3. Zdrowie – wraz z naszymi klientkami poszukujemy czegoś więcej niż tylko elegancji. Szukamy harmonii ukrytej nie tylko w stylu, ale w całym życiu. Dlatego tak ważna jest dla nas natura, zdrowe piękne ciało i zbalansowany rozwój. Dbamy o to dobierając nasze kolekcje i materiały pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne i zdrowie. Biżuteria YVON® powstaje z naturalnej skóry, ceramiki, muszli mięczaków niechronionych, macicy perłowej oraz kolorowego kryształowego szkła. Wykorzystujemy prozdrowotne właściwości miedzi, stosujemy wyłącznie antyalergiczne metale. Dobieramy partnerów biznesowych, którzy stosują te same standardy społecznej odpowiedzialności. month.

3. Health - together with our customers we are looking for something more than just elegance. We're looking for a hidden harmony not only in style but throughout life. That is why nature, a healthy beautiful body and balanced development are so important to us. We take care of it by choosing our collections and materials in terms of their impact on the natural environment and health. YVON® jewellery is made of natural leather, ceramics, shells of unprotected mollusks, mother of pearl and colorful crystal glass. We use the health-promoting properties of copper, we only use antiallergic metals. We choose business partners who apply the same standards of social responsibility.

 

 

 

 

 


Zobacz katalog naszej firmy:

(kliknij w obrazek aby pobrać PDF - 1,41MB)